Ebenius

Disclaimer

Aan het gebruik van deze website zijn de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden verbonden waarvan U door het gebruik van de website, kennis heeft genomen en aanvaard hebt.

Informatie

De informatie beschikbaar op de website is louter van algemene aard en is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden of dossiers en vormt derhalve geen bindend juridisch advies. Aan deze informatie kan geen enkel recht van welke aard ook worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanningen zijn geleverd is het niet uitgesloten dat bepaalde inhoudelijk zaken verouderd, onvolledig of onjuist zijn. Er kunnen dan ook geen garanties worden geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

De website kan links of hyperlinks naar andere websites bevatten waarover Ebenius geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent dan wel zeggenschap heeft. Ebenius biedt dan ook geen enkele garantie omtrent de volledigheid of de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze websites.

Het opnemen van links of hyperlinks naar andere websites houdt geen enkel verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring in vanwege Ebenius met of van deze websites of van hun inhoud.

Aansprakelijkheid

Ebenius kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die ontstaat of voortvloeit uit enig rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van de website of van de op of via de website verkregen informatie. Ebenius is voorts niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit eventuele onderbrekingen van de Site, voor schade veroorzaakt door technische fouten, zelfs indien de fout onder Belgisch recht als “zware fout” gekwalificeerd zou worden, of door virussen of soortgelijke verstorende elementen, of, uit de consultatie of het gebruik van de websites waarnaar verwezen wordt op of via de website of de informatie die in laatstgenoemden vervat is.

Evenmin is Ebenius aansprakelijk voor de elektronische communicatie via de website, zoals de verzending van e-mailberichten, vertraging, onderschepping of manipulatie door derden van deze communicaties.

Elk gebruik dat u maakt van deze informatie is derhalve volledig op eigen risico. U bent aldus aansprakelijk voor elke keuze of beslissing die u maakt op basis van informatie die u op of via de website hebt verkregen.

U dient alle redelijke voorzorgen te nemen om te vermijden dat uw uitrusting of gegevens wordt aangetast door virussen, bugs, Trojaanse paarden enz.. Ebenius verstrekt geen garantie omtrent de compatibiliteit met uw uitrusting van de bestanden die deel uitmaken van of voorkomen op de website of omtrent de toegankelijkheid van deze elementen.

Intellectuele eigendomsrechten

De website valt onder de regels der auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.